Google Apps

Home / Google Apps

NetwayStore

สนใจสั่งซื้อ
ติดต่อ โทร
029122558
อีเมล

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นด้วย Google Apps for Work

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและเสริมประสิทธิภาพของทีมการทำงานด้วยโซลูชั่นในราคาที่เหมาะสมกับทุกความต้องการพิเศษ ระบบ Hybrid System

ผสมผสานการใช้งาน E-Mail อย่างลงตัวด้วย Google Apps & Mail Server เพื่อลดค่าใช้จ่่ายสำหรับ account บาง account ที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน Google Apps

Google Apps For Work

1,070.00 บาท/ปี
 • ที่อยู่อีเมลของธุรกิจ (name@yourcompany.com)
 • การโทรด้วยเสียงและแฮงเอาท์วิดีโอ
 • ปฏิทินออนไลน์
 • พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 30GB สำหรับการซิงค์และการแชร์ไฟล์
 • เอกสารข้อความ สเปรดชีต และงานนำเสนอออนไลน์
 • ไซต์ของโครงการที่สร้างได้ง่าย
 • การควบคุมด้านความปลอดภัยและการดูแลระบบ
Google Apps
with unlimited storage and Vault

4,200.00 บาท/ปี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด (หรือ 1TB ต่อผู้ใช้ถ้ามีผู้ใช้น้อยกว่า 5 คน)
 • การควบคุมขั้นสูงของผู้ดูแลระบบสำหรับไดรฟ์
 • ข้อมูลเชิงลึกในการตรวจสอบและรายงานสำหรับเนื้อหาและการแชร์ในไดรฟ์
 • Google Vault สำหรับ eDiscovery ครอบคลุมถึงอีเมล การแชท เอกสาร และไฟล์
 • ค้นหาและส่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ง่าย
 • เก็บอีเมลทั้งหมดที่บริษัทของคุณส่งอย่างถาวร
 • กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อความ
 • กำหนดและบังคับใช้การเก็บรักษาข้อมูลระหว่างดำเนินคดีกับกล่องจดหมาย